Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2011 3Iusse List
Li Jiapeng1, Bi Kedong1, Chen Yunfei1, 2, Chen Min1, Wang Zhu1(1 Jiangsu Key Laboratory for Design and Fabrication of Micro-Nano Biomedical Instruments, Southeast University, Nanjing 211189, China)

2011,27(3) :257-260   [Abstract](0) [PDF:570KB]Downlaod(59)