Home >> Journal of Southeast University (English Edition) 2002 4Iusse List
Yang Jun1, Gharabaghy Cyrus2, Steinauer Bernhard2

2002,18(4) :297-301   [Abstract](0) [PDF:374KB]Downlaod(81)
Wu Jianguo1**, Sun Qinghong1, Mao Haijun1, Yu Wenkai2, Cai Ying2

2002,18(4) :302-305   [Abstract](0) [PDF:387KB]Downlaod(70)
Sun Xiaolin1**, Luo Dingti1, 2, Huang Guoquan3, Zhong Weijun1

2002,18(4) :346-350   [Abstract](0) [PDF:432KB]Downlaod(56)
Wen Xiulan1, 2**, Song Aiguo1, Duan Jianghai1, Wang Yiqing1

2002,18(4) :367-369   [Abstract](0) [PDF:373KB]Downlaod(96)